Kumpulan Dzikir dan Doa Sehari-hari
http://cdn.klimg.com/

Kumpulan Doa Sehari-hari Sesuai Al Quran dan As Sunnah

Posted on

Doa Sehari-hari – Tiada perkara yang lebih mulia dan harus diperhatikan bagi seorang muslim dalam kehidupannya selain berdzikir kepada Allah subhanahu wata’ala. Dengan berdzikir hati akan menjadi tenang dan tentram.

Dan juga tiada hal  yang paling bermanfaat dilakukan seorang muslim untuk menghabiskan waktunya selain berdoa kepada Allah ‘azza wajalla.

Ini merupakan perkara terbaik bagi seorang hamba untuk ia habiskan waktu dan hembusan nafasnya.

Bahkan dengan berdzikir dan bedoa kepada Allah subhanahu wata’ala merupakan penyebab datangnya rezeki dan kebahagiaan serta ketentram yang bisa membuat hari-harinya diiringi dengan kesuksesan dalam segala urusannya.

Doa dan dzikir merupakan kunci seluruh kebaikan yang digapai seorang mukmin baik di dunia maupun di akhirat.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Tidak ada sesuatu apa pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa.” (HR. At-Tirmidzi, no. 3370 dan Ibnu Majah, no. 3829)

Demikian pula dalam urusan agama dan urusan dunia lainnya. Tidak ada perkara yang baik, melainkan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam telah menunjukkannya, mendorong dan memotivasi umatnya agar menekuninya.

Dan tidaklah ada satu keburukan melainkan beliau telah memperingatkan dan mencegah umat-nya dari hal tersebut serta menjelaskan akibat buruknya.

Nabi Muhammad telah menjelaskan semua hal yang dibutuhkan oleh manusia berkaitan dengan dzikir dan doa. Beliau telah menerangkan dzikir – dzikir yang disyariatkan dan yang dianjurkan sebagaimana beliau telah menjelaskan semua perkara ibadah.

Beliau telah menjelaskan tentang dzikir dan doa yang diucapkan di waktu pagi dan petang, dzikir dalam shalat dan setelahnya, saat masuk-keluar masjid, ketika sebelum tidur, ketika bangun tidur, ketika terkejut saat tidur.

Ketika hendak makan dan setelahnya, ketika menaiki kendaraan, ketika bepergian, ketika masuk-keluar WC, ketika berpakaian, ketika seseorang melihat hal yang disukai dan dibencinya, saat terjadi musibah, saat dalam kondisi susah.

Saat kondisi gelisah, sedih, pilu, serta keadaan-keadaan lainnya, yang akan dapat mewujudkan kebahagiaan yang abadi, ketentraman yang sempurna serta keselamatan dan keteguhan bagi seorang hamba.

Nabi juga telah menjelaskan tingkatan-tingkatan dzikir dan doa serta macam-macamnya, adab-adabnya, syarat-syaratnya dan waktu-waktunya dengan penjelasan yang sempurna dan begitu lengkap.

Oleh karena itu, dzikir-dzikir dan doa-doa yang berasal dari Nabi Muhammad merupakan dzikir dan doa terbaik yang dipanjatkan seorang Muslim.

https://www.youtube.com/watch?v=ITYHKikdoes

Karena di dalamnya terkandung puncak seluruh permintaan yang baik dan maksud yang mulia. Di dalamnya juga terdapat kebaikan, manfaat, keberkahan dan berbagai faidah mulia serta buah besar yang tidak dapat diketahui oleh manusia dan tidak pula dapat diungkapkan dengan lisan.

Di samping itu, orang yang mengamalkannya dianggap telah berada di atas jalur yang aman, selamat, dan tenang.

Adapun keutamaan dzikir dan doa adalah sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wata’ala:

 

2 152
 Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku. (Q.S Al-Baqarah:152)

 

Allah subhanahu wata’ala telah memberikan keistimewaan bagi siapa saja yang meminta kepada-Nya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang berbunyi:

 

40 60
 Dan Tuhanmu berfirman: “Berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina”.

 

Adapun kutipan dzikir dan doa yang kami sajikan dibawah ini merujuk kepada Al Quran dan kitab-kitab hadist semisal Shahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan ulama hadist lainnya. Baik langsung saja, berikut ini akan kami tampilkan kumpulan dzikir dan doa yang lengkap berdasarkan Al Quran dan As-Sunnah.

Baca juga:
Cara Berdoa yang Benar dan Kiat Doa Agar Terkabul

1. Doa Sehari-hari: Doa Sebelum Tidur

Nabi shallallahu ‘alaihi wasalam ketika mau tidur maka beliau pertama berwudhu dan kemudian membaca 2 ayat terakhir dari surah Al Baqarah. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi shallallhu ‘alaihi wasallam yang berbunyi:

Dari Abu Mas’ud ia berkata: “Nabi  bersabda: “Barangsiapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat al-Baqarah di malam hari, maka itu sudah mencukupinya.” (HR. Al-Bukhari, no. 5009 dan Muslim, no. 808) Maksud “mencukupinya” adalah memeliharanya dari segala kejelekan dan keburukan.

Dalam riwayat lain dari HR. Al-Bukhari, no. 6312, dari Hudzaifah bin al-Yaman ia berkata: “Bila Nabi hendak berbaring di pembaringannya, beliau membaca:

Doa Mau Tidur
berkahkhair.com

2. Doa Sehari-hari: Doa Ketika Bangun Tidur

Ketika bangun tidur Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berdoa:

Doa Bangun Tidur
berkahkhair.com

Adapun dzikir/doa lain setelah bangun tidur sebagaimana hadist berikut ini:

Dari “Ubadah bin ash-Shamit, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Barangsiapa terjaga di malam hari lalu membaca:

Dzikir Bangun Tidur
berkahkhair.com

“Tiada Ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Segala puji hanya milik Allah. Maha Suci Allah, tiada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan.

Silahkan baca:
Doa Mengusir Setan dan Kiat Membentengi Tubuh dan Rumah dari Gangguan Jin

Kemudian ia berkata: “Ya Allah, ampunilah aku,” atau ia berdoa (meminta hal lainnya), maka pasti akan dikabulkan. Sedangkan bila ia berwudhu lalu mengerjakan shalat, maka shalatnya akan diterima.” (HR. Al-Bukhari, no. 1154)

3. Doa Sehari-hari: Doa Saat Melihat Sesuatu yang Disukai dan Tidak Disukai dalam Mimpi

Dari Abu Salamah ia berkata: “Aku pernah bermimpi sehingga aku jatuh sakit, sampai kemudian aku mendengar Abu Qatadah berkata: “Aku pernah bermimpi sehingga aku jatuh sakit, kemudian aku mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Mimpi baik itu berasal dari Allah. Karenanya, jika salah seorang diantara kalian mimpi sesuatu yang disukainya, maka hendaknya jangan ia menceritakannya kecuali kepada orang yang ia sukai. Dan bila ia mimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka hendaknya ia meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut dan dari kejahtaan setan.

Hendaknya ia meludah tiga kali dan tidak menceritakannya kepada siapa pun, karena mimpi itu tidak akan membahayakannya.” (HR. Al-Bukhari, no. 7044 dan Muslim, no. 2261. Redaksi hadits ini riwayat al-Bukhari)

4. Doa Sehari-hari: Doa Ketika Keluar Rumah

Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam  bersabda: “Jika seseorang keluar dari rumahnya lalu membaca:

Dzikir Keluar Rumah
berkahkhair.com

Maka saat itu dikatakan baginya: “Kamu telah diberi petunjuk, kecukupan dan perlindungan serta setan akan menyingkir darinya”. Sehingga setan yang lainnya berkata kepada setan yang menyingkir tersebut:

“Bagaimana mungkin kamu bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi?” (HR. Abu Dawud, no. 5095 dan at-Tirmidzi, no. 3426).

5. Doa Sehari-hari: Doa Ketika Masuk Rumah

Terkait doa saat masuk rumah, Allah subhanahu wata’ala berfirman:

Doa Saat Masuk Rumah
berkahkhair.com

Dari ayat diatas kita dianjurkan saat memasuki rumah mengucapkan salam yaitu “Assalamu’alaikum warahmatullahi wabaraktuh” (semoga keselamatan, kesejahteraan dan keberkahan tercurah kepada engkau), lalu dijawab dengan “wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh” (Dan kamu juga).

6. Doa Sehari-hari: Doa Masuk Kamar Mandi (WC)

Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu ia berkata: “Apabila Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam  masuk atau datang ke tempat hajat (kamar mandi maupun toilet), beliau mengucapkan:

Doa Masuk Toilet
berkahkhair.com

7. Doa Sehari-hari: Doa Keluar Kamar Mandi

Dari A`isyah radhiallahu ‘anha dia berkata: “Apabila Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam  keluar dari tempat hajat, beliau mengucapkan:

Doa Keluar Toilet
berkahkhair.com

8. Doa Sehari-hari: Doa Saat Wudhu

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu  ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam  bersabda: “Tidak sah shalat seseorang tanpa berwudhu dan tidak sempurna wudhu seorang tanpa menyebut nama Allah (basmalah).” (HR. Abu Dawud, no. 101 dan Ibnu Majah, no. 399.

9. Doa Sehari-hari: Doa Selesai Wudhu

Dari “Uqbah bin Amir radhiallahu ‘anhu  ia berkata: “Dahulu kami pernah ditugaskan menggembala unta. Ketika giliranku datang. Aku menggiring unta-unta tersebut pulang di waktu sore hari sehingga aku menjumpai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam  sedang berdiri memberikan nasihat kepada para sahabat.

Diantara ucapan beliau yang sempat aku dengar: “Tidaklah seorang Muslim berwudhu dan memperbagus wudhunya, lalu shalat dua rakaat dengan hati dan wajah yang khusyu melainkan ia berhak mendapatkan surga.”

Aku berkata: “Alangkah bagusnya hal ini.” Tiba-tiba seseorang di hadapanku berkata: “Yang sebelumnya lebih bagus lagi.” Aku pun memperhatikan orang tersebut dan ternyata ia adalah Umar radhiallahu ‘anhu. Ia berkata: “Aku melihatmu ketika engkau datang tadi. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam  bersabda: “Tidaklah salah seorang diantara kalian berwudhu`dan menyempurnakan wudhunya lalu membaca:

Doa Ketika Selesai Wudhu
berkahkhair.com

“Aku bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya” Kecuali akan dibukakan baginya delapan pintu surga dan dipersilakan masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki.” (HR. Muslim, no. 234).

10. Doa Sehari-hari: Doa Masuk dan Keluar Masjid

Dari Abu Humaid atau dari Abu Usaid radhiallahu ‘anhu  ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam  bersabda: “Bila salah seorang diantara kalian masuk masjid, hendaknya ia membaca:

Doa Saat Masuk dan Keluar Masjid
berkahkhair.com

Video Doa Sehari-hari: Doa Masuk dan Keluar Masjid

11. Doa Sehari-hari: Doa Ketika dan Setelah Mendengar Adzan

Dari Abu Sa‟id al-Khudri radhiallahu ‘anhu  ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam  bersabda: “Tidaklah ada jin, manusia atau sesuatu apa pun yang mendengar suara muadzin, melainkan ia akan menjadi saksi baginya kelak pada hari kiamat.” (HR. Al-Bukhari, no. 609)

Saat mendengar Adzan kita disunnahkan mengucapkan apa yang dikatakan muadzin. kecuali pada saat “Hayya ‘alashalaah dan Hayya ‘alalfalaah”. Kita mengucapkan laa haulah walaa quwwatta illa billaah (tiada daya upaya selain hanya pertolongan Allah).

Dari Abu Sa‟id al-Khudri radhiallahu ‘anhu  bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam  bersabda: “Apabila kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin.” (HR. Al-Bukhari, no. 611 dan Muslim, no. 383)

Dan ketika adzan selesai kita disunnahkan membaca doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di dalam hadist berikut:

Dari Jabir bin Abdullah radhiallahu ‘anhu  bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam  bersabda: “Barangsiapa mengucapkan setelah mendengar adzan:

Doa Selesai Mendengar Adzan
berkahkhair.com

12. Doa Sehari-hari: Doa Istikharah

Apabila kita dihadapkan dalam suatu perkara yang membingungkan hati dan pikiran maka dianjurkan untuk shalat istikharah dan berdoa seperti hadist berikut ini:

Dari Jabir bin Abdullah  dia berkata: “Rasulullah  mengajari kami shalat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu, sebagaimana beliau mengajari surat dalam al Quran. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam  bersabda: “Jika salah seorang diantara kalian memiliki rencana untuk melakukan sesuatu, hendaknya ia melakukan shalat sunnah (istikharah) dua rakaat kemudian membaca:

“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu-Mu dan aku memohon kekuatan kepada-Mu (untuk mengatasi masalahku) dengan kemahakuasaan-Mu.

Aku mohon kepada-Mu sesuatu dari anugerah-Mu yang Maha Agung, sesungguh-nya Engkau Maha
Kuasa sedangkan aku tidak kuasa.

Engkau Maha Mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui dan Engkaulah Yang Maha Mengetahui hal yang ghaib. Ya Allah, sekiranya Engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik bagi agamaku, kehidupanku dan akibatnya atas diriku…”

“Maka takdirkanlah (tetapkanlah) ia untukku serta mudahkanlah jalannya lalu berilah aku keberkahan di dalamnya. Namun jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini membawa keburukan bagiku pada agamaku, kehidupan dan akibatnya kepada diriku…”

“Maka palingkanlah ia dariku dan jauhkanlah aku darinya serta takdirkanlah kebaikan bagiku di mana saja kebaikan itu berada lalu berikanlah keridhaan-Mu kepadaku.”

Nabi  bersabda: “Kemudian ia menyebutkan keperluannya.” (HR. Al-Bukhari, no. 1166).

13. Doa Sehari-hari: Doa Ketika Mengalami Kesusahan, Kegalauan dan Kesedihan

Dari Ibnu Abbas, bahwsanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam  ketika dalam keadaan sulit membaca:

Doa Ketika Mengalami Kesedihan dan Kegalauan
berkahkhair.com

“Tiada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Yang Maha Agung lagi Maha Lembut. Tiada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Rabb (Pemilik) arsy yang agung.

Tiada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Rabb langit dan Rabb bumi serta Rabb Pemilik arsy yang mulia.” (HR. Al-Bukhari, no. 6346 dan Muslim, no. 2730).

14. DOa Sehari-hari: Doa Ketika Ditimpa Musibah

Allah subhanahu wata’ala berfirman:

Doa Saat Ditimpa Musibah
berkahkhair.com

“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. (yaitu) Orang-orang yang bila ditimpa musibah, mereka mengucap-kan: “Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun“.

Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sem-purna dan rahmat dari Rabb mereka serta mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” [QS. Al-Baqarah: 155-157]

“Tidaklah seorang hamba tertimpa musibah lalu mengucapkan “Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun” melainkan Allah subhanahu wata’ala akan memberikan pahala dalam musibahnya itu dan Allah subhanahu wata’ala  gantikan dengan yang lebih baik darinya.”

15. Doa Sehari-hari: Doa Ketika Dililit Hutang

Dari Ali radhiallahu ‘anhu  bahwasanya ada seorang budak mukatab (budak yang melakukan perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya) datang kepadanya lantas berkata:

“Aku sudah tidak mampu lagi menebus diriku. Karena itu, bantulah aku.” Maka Ali menjawab: “Maukah engkau aku ajari doa yang pernah diajarkan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam  kepadaku, yang sekiranya engkau memiliki hutang sebesar gunung Shir, pasti Allah subhanahu wata’ala  akan melunasinya?” Beliau melanjutkan: “Ucapkanlah:

Doa Saat Dililit Hutang
berkahkhair.com

“Ya Allah, cukupilah aku dengan rizki-Mu yang halal (hingga aku terhindar) dari yang haram. Cukupilah aku dengan karunia-Mu (hingga aku tidak meminta) kepada selain-Mu.” (HR. At-Tirmidzi, no. 3563).

16. Doa Sehari-hari: Doa Kepada Orang Sakit

Dari Aisyah  bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam biasa memohon perlindungan untuk sebagian keluarganya. Beliau mengusap dengan tangan kanannya seraya berdoa:

Doa Orang Sakit
berkahkhair.com

Selain doa diatas Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam juga mengucapkan doa kepada orang sakit sebagaimana hadist berikut ini:

Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam  menjenguk seorang badui. Ibnu Abbas berkata: “Kebiasaan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam  jika menjenguk orang sakit, beliau mendoakannya dengan doa: ((HR. Al-Bukhari, no. 3616)

Doa Menjenguk Orang yang Sakit
berkahkhair.com

17. Doa Sehari-hari: Doa Kepada Orang yang Sedang Sakaratul Maut

Dari Abu Sa‟id al-Khudri radhiallahu ‘anhu ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam  bersabda: “Talqinilah orang yang akan wafat diantara kalian dengan kalimat laa ilaaha illallaah.” (HR. Muslim, no. 916) 167.

Dari Muadz bin Jabal radhiallahu ‘anhu  ia berkata:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam  bersabda: “Barangsiapa yang akhir ucapannya laa ilaaha illallaah pasti masuk surga.” (HR. Abu Dawud, no. 3116)

Dari A`isyah d ia berkata: “Aku mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda ketika beliau dalam posisi bersandar padaku:

Doa Saat Sakaratul Maut
berkahkhair.com

18. Doa Sehari-hari: Doa Ketika Mendengar Petir

Dari Abdullah bin az-Zubair radhiallahu ‘anhu  jika ia mendengar petir, maka ia berhenti berbicara lalu membaca:

Doa Saat Mendengar Petir
berkahkhair.com

19. Doa Sehari-hari: Doa Berbuka Puasa

Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu ia berkata: “Apabila Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam  berbuka puasa, beliau membaca:

Doa Buka Puasa
berkahkhair.com

20. Doa Sehari-hari: Doa Sebelum/Mau Belajar

Dari Ummu Salamah radhiallahu ‘anha bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam  bila mengerjakan shalat Shubuh, maka setelah salam beliau membaca:

Doa Saat Belajar
berkahkhair.com

21. Doa Sehari-hari: Doa/Dzikir Pagi dan Petang Hari

Maksudnya adalah waktu antara Shubuh sampai terbitnya matahari dan antara waktu Ashar hingga terbenam-nya matahari.

Allah subhanahu wata’ala telah memerintahkan kepada kita untuk berdzikir setiap pagi dan petang. Sebagaimana firmannya:

33 41
33 42
Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang. [Al Ahzab 41-42]

Yang dimaksud petang ialah waktu antara Ashar hingga terbenamnya matahari.

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu  ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam  pernah menga-jari para sahabatnya dengan berkata: “Bila salah seorang diantara kalian berada di waktu pagi, hendaklah ia membaca:

Dzikir di Waktu Pagi
berkahkhair.com

Dan apabila di waktu sore, hendaklah ia membaca:

Dzikir Petang Hari
berkahkhair.com

22. Doa Sehari-hari: Doa Berpakaian

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ketika mengenakan pakaian, lalu berdoa seperti hadist dibawah ini (HR. seluruh penyusun kitab sunan, kecuali Nasa’i, lihat; Irwaa’ul ghalil: 4/47.)

Doa Ketika Berpakaian
http://berkahkhair.com

23. Doa Sehari-hari: Dzikir Seputar Bayi

Dari Asma radhiallahu ‘anhu  bahwa ia mengandung Abdullah bin az-Zubair. Ia berkata: “Aku keluar (untuk hijrah) dalam kondisi akan melahirkan. Aku datang ke kota Madinah dan singgah di Quba hingga aku melahirkan.

Lalu aku membawa bayiku kepada Nabi dan aku letakkan ia di atas pangkuannya. Kemudian beliau ` meminta kurma kering, beliau mengunyahnya lalu meludahkannya ke dalam mulut bayi. Maka yang pertama kali masuk ke dalam kerongkongannya adalah air liur Rasulullah.

Setelah itu, beliau mentahniknya dengan kurma kering serta mendoakan kebaikan dan keberkahan untuknya. Jadi, Abdullah bin az-Zubair merupakan bayi yang pertama dilahir-kan dalam Islam.” (HR. Al-Bukhari, no. 3909 dan Muslim, no. 2146)

Maksudnya: Ia merupakan bayi yang pertama kali dilahirkan di Madinah dari kalangan Muhajirin.

24. Doa Sehari-hari: Doa Kaffaratul Majelis

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu  ia berkata: “Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang duduk di suatu majelis dan banyak berbuat salah di dalamnya, lalu sebelum beranjak dari majelisnya ia membaca:

Doa Kaffaratul Majelis Ilmu
berkahkhair.com

Maka akan diampuni semua dosa dan salah yang ia perbuat di majelis tersebut.” (HR. At-Tirmidzi, no. 3433)

25. Doa Sehari-hari: Doa Ketika Masuk Pasar

Dari Umar bin al-Khatthab radhiallahu ‘anhu  bahwasanya Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang masuk pasar lalu membaca:

Doa Saat Masuk Pasar
berkahkhair.com

“Tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dialah Yang Menghidup dan Mematikan. Dialah Yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Di tangan-Nya segala kebaikan, Dia Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.

“Maka Allah akan mencatat baginya sejuta kebaikan dan dihapuskan sejuta keburukannya serta ia akan diangkat sejuta derajat.” (HR. At-Tirmidzia no. 3428 dan Ibnu Majah, no. 2235 dengan tambahan: “Dan akan dibangunkan rumah untuk-nya di surga.”)

26. Doa Agar Diberi Kemudahan

Doa Agar Diberi Kemudahan
berkahkhair.com

Arti hadist diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang maknanya:

Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wata’ala Yang Maha Agung dan Maha Lembut.

Dan tiada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah subhanahu wata’ala Rabb Pemilik Arsy yang agung.

Dan tiada Ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah subhanahu wata’ala Rabb Pemilik Bumi dan Pemilik Arsy yang Mulia.

27. Doa Terbebas Dari Hutang

 

Demikian kumpulan doa harian diatas yang kami kutip  dari “Kumpulan Doa dan Dzikir Dalam Al Quran Dan As Sunnah Karangan Prof Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al Badr” dan juga “Kumpulan Doa dalam Al Quran dan Hadist karangan Said bin Ali Al Qathani”.

Semoga setelah kita membacanya dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, InsyaAllah kehidupan akan lebih percaya dari dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wata’ala .

 

10 thoughts on “Kumpulan Doa Sehari-hari Sesuai Al Quran dan As Sunnah

Leave a Reply

Your email address will not be published.